Giới thiệu du lịch cộng đồng

 Du lịch cộng đồng có nhiều cách hiểu khác nhau. Nhiều người cho rằng phát triển du lịch cộng đồng có nghĩa là huy động cộng đồng dân cư tại điểm đến du lịch tham gia làm du lịch với mục tiêu gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, bảo vệ môi trường sinh thái và môi trường xã hội nhằm phát triển du lịch bền vững.

Mặt khác, phát triển du lịch cộng đồng sẽ tạo ra công ăn, việc làm và thu nhập cho người dân tại điểm du lịch thông qua làm các dịch vụ phục vụ khách, khôi phục và sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, các món ăn, đồ uống  đặc sản của địa phương..v.v.

Điểm đến du lịch có ở phường, quận (thành phố), thôn, xã, huyện (địa bàn nông thôn), cộng đồng dân cư ở những địa bàn khác nhau có những đặc điểm khác nhau. Đối với điểm đến du lịch tại địa bàn nông thôn cũng có nhiều công trình nghiên cứu khác nhau trên phương diện phát triển du lịch như: du lịch sinh thái, du lịch làng quê, du lịch làng nghề, du lịch xoá đói giảm nghèo..v.v. tuy nhiên phát triển du lịch cộng đồng tại các vùng quê còn nhiều  thách thức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *